window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
 

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor Bohle Scandinavia AB, BSAB

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra former som parterna har kommit överens om.

Produktinformation, priser

2. Uppgifter i kataloger, broschyrer, prislistor och andra dokument är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Om beställda varor ej längre är tillgängliga eller har ersatts förbehåller BSAB att leverera likvärdig eller förbättrad produkt. Vi reserverar oss för prisjusteringar beroende på råvaru- och valutaförändringar samt händelser som ligger utanför vår kontroll.

Order över 8.000:- sek levereras fraktfritt inom Sverige (gäller ej ÅF). Särskilda villkor gäller för maskinleveranser och skrymmande varor.

Leverans

3. Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS 2010.

Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske ”Ex Works”.

Leveranstid angivet på ordererkännande är ej bindande och kan ändras.

Delleverans kan ske om ej allt gods är tillgängligt för leverans inom rimlig tid.

Minsta ordervärde

4. För ordervärde under 300:- sek debiteras en miniavgift på 50:- sek

Betalning

5. Om inte annat angivits i orderbekräftelsen är alla priser ”ex works”(fritt vårt lager), exklusive emballage.

Angivna priser är i sek. och exklusive lagstadgad mervärdeskatt.

Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kredit. Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning om kredit ej godkänts.

Efter förfallodagen debiteras årlig dröjsmålsränta med 15%.

Äganderättsförbehåll

6. Godset förblir BSAB´s  egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt.

Transporter

7. Alla leveranser sker på köparens bekostnad och risk om ej annat avtalats. Eventuella reklamationer om transportskador eller saknat kolli skall omgående anmärkas till transportören och skriftligen anges på fraktsedeln.

Returer

8. Retur av gods kan ske först efter vårt godkännande. Vid retur av felfria lagervaror i originalförpackning för kreditering, avgår 15% krediteringsavgift, dock minimum 75:- sek. Detta gäller ej vid reklamationer.

Returvaror får ej sändas mot postförskott eller efterkrav utan skall returneras med betald frakt. Ange alltid orsaken till returen.

Garantier

9. Bohle garanterar att våra produkter är felfria i 12 månader räknat från fakturadatum.

Skulle en produkt visa sig behäftad med något fel inom denna period, kommer Bohle att reparera eller byta ut produkten inom rimlig tid.

Vi har inge skyldighet att, på grund av fel, betala för direkta eller indirekta åsamkade skador eller kostnader.

Råd

10. Om applikationsråd ges av Bohle´s personal har detta skett enligt kända erfarenheter. En garanti kan dock inte ges då icke påverkbara faktorer kan påverka slutprodukten. Eventuella råd utesluter inte köparen från att överväga och testa lämpligheten för produktens användning eller applikation.

Ansvarsskylldighet

11.  Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.

Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar

a) på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning, eller

b) på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår.

Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas om detta.

Befrielsegrunder (force majeure)

12. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

13. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 12, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Vid force majeure hos köparen skall han ersätta säljaren för de kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda godset.

14. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 12.

Tvister. Tillämplig lag

15. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land.

16. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i säljarens land.

Acceptans villkor

17. Genom att beställa en order hos Bohle Scandinavia AB accepteras ovan försäljningsvillkor om inte annat överenskommits.

 

Kungens Kurva 2011-11-24

Senast betraktad