window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-8H5W9DYWD5',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});

Integritetspolicy

Innehåll

1. Allmänna anvisningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Vi, Bohle AB, tar dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser rörande skydd av personuppgifter samt denna integritetspolicy.
När du använder denna webbplats samlas olika former av personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål vi använder dem. Här beskrivs även hur och i vilket syfte insamlingen sker.
Vi vill framhäva att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsbrister. Det går inte att skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part fullt ut.

Information rörande ansvarigt organ

Ansvarigt organ för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats är:
 
Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 2
141 75 Kungens Kurva, Sverige
Telefon: +46 8 449 57 50
 
Ansvarigt organ är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om på vilket sätt personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och dylikt) behandlas och för vilka ändamål.
Lagstadgat föreskrivet dataskyddsombud:
 
Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.
 
E-post: dsb@bohle.de

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter kan dels samlas in genom att du uppger dem till oss. Härvid kan det t.ex. röra sig om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.
Andra uppgifter samlas in automatiskt, eller efter att vi har erhållit ditt samtycke, av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa är framför allt tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller vid vilken tidpunkt webbsidan öppnades). Dessa uppgifter samlas in automatiskt när du öppnar denna webbplats.

För vad använder vi dina uppgifter?

En del av uppgifterna samlas in för att kunna garantera att vår webbplats fungerar felfritt. Andra uppgifter används för att analysera hur du använder vår webbplats, och hjälper oss på så sätt att löpande förbättra vår webbplats.

Vilka rättigheter har du rörande dina uppgifter?

Du har alltid rätt att utan kostnad få information om vem som är mottagare av dina sparade personuppgifter, varför uppgifterna sparas och varifrån de härstammar. Dessutom har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Om du har gett oss ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan. Vidare har du rätt att under vissa omständigheter kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
Vid frågor om detta, eller vid andra frågor på ämnet skydd av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Lagringstid

Såvida ingen särskild lagringstid anges i denna integritetspolicy behåller vi dina personuppgifter till dess att syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre kvarstår. Om du vill göra gällande en berättigad begäran om radering eller återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter raderar vi dina personuppgifter såvida inga andra juridiskt giltiga grunder för lagringen av dina personuppgifter föreligger (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga arkiveringsfrister); i det senare fallet raderas uppgifterna när dessa grunder inte längre föreligger.

Ingående av ett personuppgiftsbiträdesavtal

För att säkerställa att behandlingen sker enligt dataskyddsbestämmelserna har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med utvalda externa leverantörer i syfte att upprätthålla dataskyddet.

Hosting och Content Delivery Networks (CDN)

En extern tjänsteleverantör är värd (hostingleverantör) för denna webbplats. De personuppgifter som registreras på denna webbplats sparas på hostingleverantörens servrar. Härvid kan det i synnerhet röra sig om IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomster och övriga uppgifter som genereras via en webbplats.
Hostingleverantören används i syfte att fullgöra våra avtal med potentiella och befintliga kunder (art. 6 avsn. 1 led b GDPR) och för att kunna tillhandahålla webbplatsen på ett säkert, snabbt och effektivt sätt genom en professionell leverantör (art. 6 avsn. 1 led f GDPR).
Vår hostingleverantör behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning så krävs för att uppfylla sina skyldigheter, och såvida det sker i enlighet med våra anvisningar rörande dessa uppgifter.
Vi använder följande hostingleverantör:
 
avency GmbH
Telgter Straße 12
D-48346 Ostbevern, Tyskland

För att säkerställa att behandlingen av personuppgifter uppfyller dataskyddsbestämmelserna har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med vår hostingleverantör.

2. Den registrerades rättigheter

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I detta syfte kan du när som helst vända dig till oss. Rätt till begränsning av behandlingen föreligger i följande fall:

Om du bestrider att de personuppgifter om dig som vi har sparat är korrekta behöver vi i allmänhet tid på oss att kontrollera detta. Under den tid denna kontroll pågår har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om behandlingen av dina personuppgifter var eller är olaglig kan du kräva att behandlingen begränsas istället för att personuppgifterna raderas.
Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
Om du har gjort en invändning enligt art. 21 avsn. 1 GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är fastställt vems intressen som väger tyngre har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får sådana uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som vi grundat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal behandlar automatiskt, till dig själv eller en tredje part, i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du begär att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast såvida detta är tekniskt möjligt.

Återkalla samtycke till behandling av personuppgifter

Många processer där personuppgifter behandlas är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett sådant återkallande berör inte den rättsliga grunden för den behandling som dittills skett.

Rätt att göra invändning mot insamlingen av personuppgifter i särskilda fall samt mot direkt marknadsföring (art. 21 GDPR)

Om behandlingen grundar sig på art. 6 avsn. 1 led e eller f GDPR har du alltid rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den rättsliga grunden på vilken en behandling baseras anges i denna integritetspolicy. Om du gör en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt art. 21 avsn. 1 GDPR).

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du när som helst rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för sådan marknadsföring. Detta gäller även för profilering i den mån denna är kopplad till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder används dina personuppgifter därefter inte längre för direktmarknadsföring (invändning enligt art. 21 avsn. 2 GDPR).

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Vid överträdelser mot GDPR har den registrerade rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där den registrerade har sin hemvist, sin arbetsplats eller där den förmodade överträdelsen äger rum. Rätten att inge klagomål föreligger oaktat andra administrativa eller rättsliga prövningar.

3. Behandling av personuppgifter

Tillhandahållande av webbplatsen

Varje gång vår webbplats öppnas behandlas automatiskt uppgifter och information av den dator där webbplatsen öppnas. Härvid samlas följande uppgifter in:
internetoperatörens namn
webbläsarens typ och version
den webbplats från vilken du besöker oss
samt de webbsidor som du besöker hos oss och klockslaget för serverförfrågan.
 
Sådana loggfiler innehåller inga fullständiga IP-adresser eller övriga uppgifter som kan hänföras till dig. Denna information analyseras för statistiska ändamål och raderas därefter. Den enskilda användaren förblir anonym.

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.
Insamlingen av dessa uppgifter sker grundat på art. 6 avsn. 1 led f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att webbsidorna optimeras och visas tekniskt felfritt, och för detta krävs att serverloggfiler registreras.

Ansökningar

Hantering av ansökandes uppgifter

Vi erbjuder möjligheten att söka lediga tjänster hos oss (t.ex. via e-post, post eller vårt online-ansökningsformulär). Nedan informerar vid dig om omfattningen av, syftet med och användningen av de personuppgifter som samlas in om dig inom ramen för ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamling, behandling och användning av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och alla övriga lagstadgade bestämmelser, och att dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Vår karriärportal hanteras av

Infoniqa
HR Solutions GmbH Niederlassung Deutschland
Hanns-Klemm-Straße 5
71034 Böblingen, Tyskland

För att säkerställa att behandlingen av personuppgifter uppfyller dataskyddsbestämmelserna har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med infoniqua.

Omfattning av och syfte med insamlingen av personuppgifter

När du skickar in en ansökan till oss behandlar vi de tillhörande personuppgifterna som avser dig (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningsdokument, anteckningar inom ramen för anställningsintervjuer och dylikt) såvida detta krävs för att kunna besluta om huruvida ett anställningsförhållande ska ingås. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Dina personuppgifter vidarebefordras inom vårt företag uteslutande till personer som är delaktiga i hanteringen av din ansökan.

Lagringstid för personuppgifterna

Om vi inte kan erbjuda en anställning, om du tackar nej till ett erbjudande om anställning eller drar tillbaka din ansökan förbehåller vi oss rätten att spara de uppgifter du har lämnat till oss grundat på våra berättigade intressen (art. 6 avsn. 1 led f GDPR) i upp till 6 månader efter att ansökningsförfarandet avslutades (när du tackade nej till tjänsten, när tjänsten tillsattes eller när ansökan återkallades). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningsdokumenten destrueras. Arkiveringen sker främst i syfte att fungera som bevis vid en eventuell rättslig tvist. Om det visar sig att uppgifterna kommer att behövas även efter att sexmånadersfristen har passerat (t.ex. p.g.a. hotande eller väntande rättslig tvist) raderas de först då syftet med förlängd lagring av uppgifterna inte längre föreligger.
Längre lagring kan dessutom ske om du har gett oss motsvarande samtycke (art. 6 avsn. 1 led a GDPR) eller om lagstadgade skyldigheter hindrar att de raderas.

Upptagning i databas över platssökande (Infoniqa)

Om vi inte kan erbjuda någon tjänst finns i förekommande fall möjlighet att tas upp i vår databas över platssökande. Om så sker övertas alla dokument och uppgifter från ansökan till databasen över platssökande så att vi kan kontakta dig om en passande tjänst blir ledig.
Upptagning i databasen över platssökande sker uteslutande grundat på ditt uttryckliga samtycke (art. 6 avsn. 1 led a GDPR). Att ge sitt samtycke är frivilligt och inte kopplat till en pågående ansökningsprocess. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke. I ett sådant fall raderas uppgifterna permanent ur databasen över platssökande såvida inga lagstadgade arkiveringsgrunder föreligger.
Uppgifterna i databasen över platssökande raderas permanent senast ett år efter att samtycket gavs.

Förfrågningar via e-post eller telefon

Om du kontaktar oss via e-post eller telefon sparas och behandlas din förfrågan inklusive alla personuppgifter som framkommer av denna (namn, avsändare) i syfte att hantera ditt ärende hos oss. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker grundat på art. 6 avsn. 1 led b GDPR, såvida din förfrågan är kopplad till fullgörande av ett avtal eller krävs för att genomföra åtgärder innan avtalet ingås. I alla övriga fall grundas behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av förfrågningar som ställs till oss (art. 6 avsn. 1 led f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 led a GDPR) såvida vi har bett om ett sådant.

De uppgifter du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss till dess att du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke till att uppgifterna sparas, eller syftet med att spara uppgifterna inte längre föreligger (t.ex. när ditt ärende är avslutat). Tvingande lagstadgade bestämmelser, i synnerhet lagstadgade arkiveringsfrister, berörs inte härav.

Registrering i och användning av onlinebutik

Du kan registrera dig på denna webbplats för att använda ytterligare funktioner på sidan. De uppgifter du då anger använder vi endast för att kunna tillhandahålla respektive erbjudande eller tjänst, för vilket/vilken du har registrerat dig, åt dig. De obligatoriska uppgifter som krävs vid registreringen måste anges fullständigt. I annat fall nekar vi registreringen.
För viktiga ändringar, t.ex. rörande omfattningen av erbjudandet, eller vid tekniskt nödvändiga ändringar använder vi de adressuppgifter du uppgav vid registreringen för att informera dig på den vägen.

Behandlingen av de uppgifter som anges vid registreringen sker i syfte att genomföra det användningsförhållande som grundades genom registreringen och i förekommande fall för att initiera andra avtal (art. 6 avsn. 1 led b GDPR).
De uppgifter som samlas in vid registreringen sparas av oss så länge du är registrerad på denna webbplats, och raderas när ordern har slutförts eller affärsförhållandet avslutats. Lagstadgade arkiveringsfrister berörs inte härav.

Vidarebefordring av uppgifter när avtalet har ingåtts för återförsäljare och varuförsändelse

Vi vidarebefordrar personuppgifter till tredje part endast då så krävs inom ramen för fullgörande av avtalet, till exempel till de företag som hanterar leveransen av varorna eller det kreditinstitut som hanterar betalningen. Ytterligare vidarebefordring av uppgifterna sker inte resp. endast om du har gett ditt uttryckliga godkännande till vidarebefordringen. Dina uppgifter vidarebefordras inte till tredje part, t.ex. i marknadsföringssyfte, utan ditt uttryckliga samtycke.
Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avsn. 1 led b GDPR, enligt vilken behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås är tillåten.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret sparas dina uppgifter i kontaktformuläret inklusive de kontaktuppgifter du har angett där av oss, i syfte att hantera din förfrågan och för eventuella följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker grundat på art. 6 avsn. 1 led b GDPR, såvida din förfrågan är kopplad till fullgörande av ett avtal eller krävs för att genomföra åtgärder innan avtalet ingås. I alla övriga fall grundas behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av förfrågningar som ställs till oss (art. 6 avsn. 1 led f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 led a GDPR) såvida vi har bett om ett sådant.

De uppgifter du skickar till oss via kontaktformuläret förblir hos oss till dess att du begär att de raderas, återkallar ditt samtycke till att uppgifterna sparas, eller syftet med att spara uppgifterna inte längre föreligger (t.ex. när vi har hanterat din förfrågan). Tvingande lagstadgade bestämmelser, i synnerhet arkiveringsfrister, berörs inte härav.

Användning av chattfunktion – Smartsupp

Vi använder Smartsupp för att du ska kunna kommunicera direkt med våra medarbetare via en chattruta. Besökarnas namn, e-postadress och telefonnummer sparas med hjälp av Pre-Chat och offlineformulär i kommunikationssyfte.
 
Smartsupp kan även samla in olika typer av teknisk information såsom IP-adress (kan inaktiveras i inställningarna), lästa sidor, enhetstyp, webbläsartyp, bildskärmens upplösning etc.
 
Leverantör är Smartsupp.com, s.r.o., Lidicka 20, 602 00 Brno, Tjeckien (hädanefter "Smartsupp").
 
Smartsupp behandlar inom ramen för interaktionen med dig alla angivna uppgifter och vidarebefordrar dessa till våra interna chattsystem. Smartsupp integritetspolicy finns här: https://www.smartsupp.com/help/privacy-policy/.
 
För att säkerställa att behandlingen av personuppgifter uppfyller dataskyddsbestämmelserna har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Smartsupp.

4. Nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev vi erbjuder på webbplatsen behöver vi din e-postadress samt information som ger oss möjlighet att kontrollera att du är innehavare av den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in resp. endast på frivillig basis. Dessa uppgifter används uteslutande för att skicka den begärda informationen till dig och vidarebefordras inte till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i formuläret för att prenumerera på nyhetsbrevet sker uteslutande grundat på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 led a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt tilldelade samtycke till att uppgifterna och e-postadressen sparas samt till att de används för att skicka ut nyhetsbrevet, till exempel via länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Ett sådant återkallande berör inte den rättsliga grunden för den behandling som redan har skett.

Vid registrering för vårt nyhetsbrev använder vi så kallad dubbel opt-in. Det innebär att vi, när du har registrerat dig, skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress du har angivit där vi ber dig att bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar spärras din information och raderas automatiskt efter en månad. Vidare sparar vi de IP-adresser du använder och tidpunkten för registreringen och bekräftelsen. Syftet med detta är att kunna bevisa att du har registrerat dig och utreda eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

De av dina personuppgifter som sparas i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet sparas av oss till dess att du avslutar din prenumeration på nyhetsbrevet hos oss resp. hos den tjänsteleverantör som hanterar nyhetsbrevet (Optimizely, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Tyskland), och raderas ur utskickslistan för nyhetsbrevet när du har avbeställt nyhetsbrevet eller när syftet med att spara uppgifterna inte längre föreligger. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande radera eller spärra e-postadresser i utskickslistan för nyhetsbrevet inom ramen för vårt berättigade intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR.
För att säkerställa att behandlingen av personuppgifter uppfyller dataskyddsbestämmelserna har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med episerver.

När du har tagits bort från vår utskickslista för nyhetsbrev sparas din e-postadress hos oss resp. hos tjänsteleverantören som hanterar nyhetsbrevet i förekommande fall i en svartlista, i syfte att förhindra fortsatta e-postutskick. Uppgifterna i svartlistan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta ligger både i ditt intresse och i vårt intresse av att följa lagstadgade bestämmelser vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR). Lagring i svartlistan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

5. Cookies

På våra webbsidor används så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De sparas på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir sparade på din enhet till dess att du själv raderar dem eller till dess att de raderas automatiskt av din webbläsare.
I vissa fall kan även cookies från tredjepartsföretag sparas på din enhet när du besöker vår sida (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från detta tredjepartsföretag (t.ex. cookies för att hantera betalningstjänster).
Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga för att vissa funktioner på webbsidan ska kunna fungera (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att analysera användarens beteende eller visa annonser.
Cookies som krävs för att kunna utföra elektronisk kommunikation (nödvändiga cookies) eller tillhandahålla vissa av dig önskade funktioner (funktionscookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbsidan (t.ex. cookies för att mäta antalet webbesökare) sparas grundat på art. 6 avsn. 1 led f GDPR såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att cookies sparas för att kunna tillhandahålla sina tjänster i optimerat och tekniskt felfritt skick. Såvida du har tillfrågats om ditt samtycke till att cookies sparas, sparas respektive cookies uteslutande grundat på detta samtycke (art. 6 avsn. 1 led a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 
I din webbläsare kan du ställa in så att du informeras om att cookies placeras och endast godkänner cookies i enskilda fall, endast accepterar cookies i vissa fall eller generellt nekar till dem, samt att cookies automatiskt ska raderas när du stänger ner webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan det hända att vissa funktioner på denna webbplats inte fungerar fullt ut.
Såvida cookies från tredjepartsföretag eller för analysändamål används informerar vi dig separat om detta inom ramen för denna integritetspolicy och inhämtar vid behov ditt samtycke.

6. Insticksprogram och verktyg

Information rörande vidarebefordring av uppgifter till USA

På vår webbplats är bland annat verktyg från företag med säte i USA integrerade. När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till respektive företags servrar i USA. Vi vill framhäva att USA inte räknas som ett säkert tredjeland enligt EU:s dataskyddslagar. Företag i USA är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan bestrida detta i rätten. Det kan därför inte uteslutas att myndigheterna i USA (t.ex. underrättelsetjänsten) behandlar, analyserar och permanent lagrar de av dina personuppgifter som finns på servrar i USA. Vi kan inte påverka denna behandling.

Överföring av personuppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

YouTube med utökat skydd av personuppgifter

Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats. Sidorna drivs av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Detta läge innebär enligt YouTube att YouTube inte sparar någon information om besökarna på denna webbsida innan de tittar på videon. Det utökade dataskyddsläget innebär dock inte nödvändigtvis att överföring av uppgifter till YouTube-samarbetspartners kan uteslutas. YouTube upprättar – oberoende av om du tittar på en video eller inte – en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.
När du startar en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därvid informeras YouTube-servern om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto har YouTube möjlighet att koppla samman ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.
Vidare kan YouTube när du har startat en video spara olika typer av cookies på din enhet, eller använda jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. enhetsfingeravtryck). På detta sätt kan YouTube få information om besökarna på denna webbplats. Denna information används bl.a. för att sammanställa videostatistik, förbättra användarvänligheten och förebygga bedrägeriförsök.
När en YouTube-video startas kan i förekommande fall andra databehandlingsprocesser utlösas, över vilka vi inte har något inflytande.
Användningen av YouTube sker i syfte att visa vår webbplats på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR. Såvida du har gett ditt samtycke sker behandlingen uteslutande grundat på art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Mer information om skydd av personuppgifter hos YouTube finns i YouTubes integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokal hosting)

Denna sida använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google i syfte att visa olika typsnitt på ett enhetligt sätt. Google Fonts är lokalt installerade. Därvid upprättas ingen anslutning till Googles servrar.
Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

fonts.com

Denna sida använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Monotype GmbH (fonts.com resp. fast.fonts.net) i syfte att visa olika typsnitt på ett enhetligt sätt. När en sida öppnas laddar din webbläsare ner de webbteckensnitt som krävs i webbläsarens cacheminne, i syfte att visa texter och typsnitt korrekt. Även om själva texterna hostas på den egna webbservern är det av licenstekniska skäl nödvändigt att den webbläsare du använder upprättar en anslutning till servrarna hos fonts.com.

Härigenom får fonts.com kännedom om att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Användningen av Fonts.com webbteckensnitt sker i syfte att visa vår webbplats på ett enhetligt och tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR.

Om din webbläsare inte stödjer webbteckensnitt använder din dator ett standardtypsnitt. Mer information om dessa webbteckensnitt finns på https://www.fonts.com/info/legal och i Fonts.com:s integritetspolicy: https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ samt i integritetspolicyn för https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

Google Maps

Denna sida använder karttjänsten Google Maps. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
För att funktionerna i Google Maps ska kunna användas måste din IP-adress sparas. Denna information överförs i normalfallet till en av Googles servrar i USA och sparas där. Leverantören av denna sida kan inte påverka denna dataöverföring.
Vi använder Google Maps i syfte att visa våra onlinebaserade erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att de platser vi anger på webbplatsen ska vara lätta att hitta. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR. Såvida du har gett ditt samtycke sker behandlingen uteslutande grundat på art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Överföring av personuppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Mer information om hantering av användaruppgifter finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Analysverktyg och annonser

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbesökarnas beteende. Härvid erhåller webbplatsoperatören olika användningsdata, t.ex. öppnade sidor, besökets tid, använda operativsystem samt användarens härkomst. Dessa data sammanfattas i förekommande fall av Google i en profil som tilldelas respektive användare och dennes enhet.
Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Den information som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs i normalfallet till en server i USA tillhörande Google och sparas där.
Användningen av detta analysverktyg sker grundat på art. 6 avsn. 1 led f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteendet för att kunna optimera sin webbplats och sina annonser. Såvida du har gett ditt samtycke (t.ex. samtycke till att cookies sparas) sker behandlingen uteslutande grundat på art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Överföring av personuppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Därigenom förkortar Google din IP-adress i länder inom EU eller EES-området innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till användningen av webbplatsen och internetanvändningen till operatören av webbplatsen. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina personuppgifter genom att ladda ner och installera det insticksprogram som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Mer information om hur Google Analytics hanterar användaruppgifter finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Registerföring av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google och följer de svenska dataskyddsmyndigheternas strikta krav fullt ut vid användning av Google Analytics.

Lagringstid

Uppgifter på användar- och händelsenivå som sparas hos Google och är kopplade till cookies, användaridentifiering (t.ex. användar-ID) eller annons-ID (t.ex. DoubleClick-cookies) anonymiseras resp. raderas efter 14 månader. Mer information om detta finns på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google DoubleClick

Denna webbplats använder Google DoubleClick-funktioner. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (nedan "DoubleClick).
DoubleClick används för att visa annonser i Googles annonsnätverk som är intressanta för dig. Med hjälp av DoubleClick kan annonserna anpassas riktat till respektive användares intressen. På så sätt kan våra annonser visas t.ex. i Google-sökresultat eller i annonsbanners som är kopplade till DoubleClick.
För att kunna visa användarna annonser som passar deras intressen måste DoubleClick känna igen respektive användare och koppla ihop de besökta webbsidorna, klick och annan information om användarbeteende med denne. För detta använder DoubleClick cookies eller jämförbar teknik för igenkänning (t.ex. enhetsfingeravtryck). Den insamlade informationen sammanfattas till en pseudonym användarprofil i syfte att kunna visa intressanta annonser för användaren ifråga.
Användning av Google DoubleClick sker i vårt intresse av att visa riktade annonser. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 led. f GDPR. Såvida du har gett ditt samtycke (t.ex. samtycke till att cookies sparas) sker behandlingen uteslutande grundat på art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 
Mer information om möjligheter att invända mot de annonser som visas av Google finns på följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads och https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixeln

Denna webbplats använder Facebooks aktivitetspixel för konversionsmätning. Leverantör av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De insamlade uppgifterna överförs dock enligt Facebook även till USA och till andra tredjeländer.
 
På detta sätt kan sidbesökarnas aktivitet följas när de vidarebefordras till leverantörens webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons. Därigenom kan Facebook-annonsernas effektivitet utvärderas för statistiska ändamål och marknadsundersökningar och framtida annonsering optimeras.
 
De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som webbplatsoperatör och vi kan inte härleda dem till en viss användare. Uppgifterna sparas och behandlas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och så att Facebook kan använda uppgifterna för egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för behandling av personuppgifter. Därigenom kan Facebook visa anpassade annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Vi som webbplatsoperatör kan inte påverka denna användning av uppgifterna.
 
Användningen av Facebook-pixeln sker grundat på art. 6 avsn. 1 led f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva marknadsföringsåtgärder i sociala medier. Såvida du har gett ditt samtycke (t.ex. samtycke till att cookies sparas) sker behandlingen uteslutande grundat på art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 
Överföring av personuppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
 
Såvida personuppgifter samlas in och vidarebefordras till Facebook med hjälp av de verktyg som beskrivits här är vi och Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna behandling av personuppgifter (art. 26 GDPR). Detta gemensamma ansvar begränsas därvid uteslutande till insamling av uppgifterna och vidarebefordring av dem till Facebook. Den behandling som sker genom Facebook efter vidarebefordringen ingår inte i det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma skyldigheter har fastställts i ett avtal om gemensam behandling. Detta avtals fullständiga lydelse finns på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla information rörande skydd av personuppgifter vid användning av Facebook-verktyget och för en dataskyddsrättsligt säker implementering av verktygen på vår webbplats. Facebook ansvarar för Facebook-produkternas datasäkerhet. Den registrerades rättigheter (t.ex. rätt till tillgång) rörande de personuppgifter som behandlas av Facebook kan utövas direkt hos Facebook. Om du utövar dina rättigheter som registrerad hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dessa till Facebook.
 
I Facebooks bestämmelser rörande skydd av personuppgifter finns mer information om hur din integritet skyddas: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
 
Du kan dessutom avaktivera remarketing-funktionen "Custom Audiences" i annonsinställningarna på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För detta måste du vara inloggad på Facebook.
 
Om du inte har något Facebook-konto kan du avaktivera användningsbaserade annonser från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances webbplats: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
0 Produkt(er)
Inga resultat hittades för filtreringen!
Senast betraktad