window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-X03C6R5MBD',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});

Privacybeleid

Inhoud

1. Algemene toelichting en verplichte informatie

Gegevensbescherming

Wij, Bohle Benelux B.V., nemen uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsproblemen kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toelichting bij de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
 
Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan
Telefoon: +49 2129 5568-0
E-Mail: info@bohle.nl

 

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.
Functionaris voor gegevensbescherming, wettelijk verplicht:

 

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. 
 
E-Mail: dsb@bohle.de

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren en ons zo te helpen de website voortdurend te verbeteren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Sluiting van een contract over in opdracht gegeven verwerking

Om ervoor te zorgen dat de verwerking van gegevens in overeenstemming is met de gegevensbescherming, hebben wij met geselecteerde derde partijen verwerkingscontracten gesloten om de gegevensbescherming te waarborgen.

Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (provider). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de provider. Het kan gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
De provider wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider.
Onze provider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.
 
Wij gebruiken de volgende provider:
avency GmbH
Telgter Straße 12
D-48346 Ostbevern

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met onze provider een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

2. Rechten van de betrokkenen

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
Indien u bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machine leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.
Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Beschikbaarstelling van de website

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, worden gegevens en informatie automatisch verwerkt door het computersysteem van de oproepende computer.
De volgende gegevens worden verzameld:
De naam van uw internet serviceprovider;
het browsertype/de browserversie;
de website van waaruit u ons bezoekt
en de webpagina's die u op onze site bezoekt, evenals het tijdstip van het serververzoek.

Dergelijke logbestanden bevatten geen volledige IP-adressen of andere gegevens aan de hand waarvan ze met u in verband kunnen worden gebracht. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden geëvalueerd en vervolgens gewist. De individuele gebruiker blijft anoniem.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Verzoek

Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. per e-mail, per post of via een online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Ons aanvragen beheersysteem wordt gehost door

Infoniqa
HR Solutions GmbH Niederlassung Deutschland
Hanns-Klemm-Straße 5
71034 Böblingen

Om een verwerking te garanderen die in overeenstemming is met de gegevensbescherming, hebben wij met infoniqua een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Indien u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen tot 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (afwijzing, vervulling van de functie of intrekking van de sollicitatie). De gegevens zullen dan worden gewist en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van verdere opslag niet meer van toepassing is.
Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.

Opname in de sollicitantenpool (Infoniqa)

Indien wij u geen werkaanbod doen, is het wellicht mogelijk u in onze sollicitantenpool op te nemen. In geval van opname worden alle documenten en gegevens van de sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u te kunnen opnemen in geval van passende vacatures.
Opname in de sollicitantenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis en houdt geen verband met de huidige aanvraagprocedure. De betrokkene kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens uit de sollicitantenpool onherroepelijk gewist, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.
De gegevens uit de kandidatenpool zullen uiterlijk één jaar nadat de toestemming is gegeven, onherroepelijk worden gewist.

Aanvragen per post of telefoon

Als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, geadresseerden) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken of op uw toestemming, indien daarom is verzocht.
De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Onlineshop registratie- en gebruik

U kunt zich op deze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij zullen de daartoe ingevoerde gegevens uitsluitend gebruiken voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt ingeschreven. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen.
 
Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij de bij de registratie verstrekte adresgegevens gebruiken om u op deze wijze te informeren.
 
De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het sluiten van verdere contracten.
 
De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op deze website bent geregistreerd en worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van de overeenkomst voor handelaars en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de bedrijven die met de levering van de goederen zijn belast of aan de kredietinstelling die met de afwikkeling van de betaling is belast. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken of op uw toestemming, indien daarom is verzocht.
De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

 

                                  

4. Nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

Wij maken gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of door de nieuwsbriefdienstverlener (Optimizely, Wallstraße 16, 10179 Berlijn, Duitsland) opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich heeft afgemeld of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitiem belang.
 
Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met epi server een contract voor de gegevensverwerking gesloten.
 
Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailingen te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven. De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

5. Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.
 
In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).
 
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.
 
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van de web publiek) vereist zijn, worden opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de cookies in kwestie uitsluitend gebaseerd op deze toestemming ; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
 
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
 
Voor zover cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en zo nodig om uw toestemming vragen.

6. Plugins und Tools

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Op onze website zijn onder meer instrumenten geïntegreerd van in de VS gevestigde bedrijven. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land zijn in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Bedrijven in de VS zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Wij hebben YouTube-video's in ons online-aanbod geïntegreerd. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Ongeacht of je een video bekijkt, legt YouTube dus een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.
Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.
Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarop wij geen invloed hebben.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
Voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube, zie hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (lokale Hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

fonts.com

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Monotype GmbH (fonts.com of fast.fonts.net) voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Hoewel de lettertypes zelf op de webserver van Monotype worden gehost, is het om licentieredenen nog steeds noodzakelijk dat de browser die u gebruikt, verbinding maakt met de fonts.com servers.
 
Hierdoor kan fonts.com weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Fonts.com Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen.
 
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Voor meer informatie over deze webfonts kunt u terecht op https://www.fonts.com/info/legal en het privacybeleid van Fonts.com lezen: https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ en het privacybeleid van https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd kan de toestemming te allen tijde worden herroepen.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Analyse-instrumenten en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de betrokken gebruiker of diens eindapparaat wordt toegekend.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), kan de toestemming te allen tijde worden herroepen.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten voor de websitebeheerder te leveren.
Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van gegevens gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Bewaartermijn

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en evenementniveau en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificatiemiddelen (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").
 
DoubleClick wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen in het advertentienetwerk van Google. De advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de respectieve kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in banneradvertenties die zijn gekoppeld aan DoubleClick.
 
Om op interesses gebaseerde reclame aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betrokken kijker kunnen herkennen en hem of haar in verband kunnen brengen met de bezochte websites, kliks en andere informatie over het gebruikersgedrag. Daartoe gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd tot een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde reclame aan de betrokken gebruiker te tonen.
 
Google DoubleClick wordt gebruikt in het belang van gerichte reclamemaatregelen. Dit vormt een rechtmatig belang van het Duitse wetboek van strafrecht. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), kan de toestemming te allen tijde worden herroepen.
 
Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven, kunt u de volgende links raadplegen: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook daarbuiten. Op dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder geen invloed worden uitgeoefend.
 
De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming om cookies op te slaan), kan de toestemming te allen tijde worden herroepen.
 
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.
 
Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, samen verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.
 
Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.
 
U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in de sectie advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.
 
Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
0 Product(en)
Geen resultaten gevonden voor de filter!
Laatst bekeken