window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-X03C6R5MBD',{'send_page_view': false, 'anonymize_ip': true});
 

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

van de besloten vennootschap BOHLE BENELUX BV, Nieuweweg-noord 314 - B 20, 3905 LX Veenendaal, Nederland, handelsregister nummer 30085136, hierna aangeduid in de eerste persoon meervoud ('wij' en 'ons').


1. Toepasselijkheid

1. Al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met onze directie te worden overeengekomen.

2. Onder 'de afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die als koper en/of opdrachtgever met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene en/of bijzondere titel.

3. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Door het enkele plaatsen van een opdracht/order en/of de inontvangstname van de geleverde zaken aanvaardt de afnemer deze voorwaarden en wordt de afnemer geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem aan ons nader verstrekte orders en nader met ons gesloten overeenkomsten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.


2. Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien en voor zover wij hebben aangegeven dat het een vaste aanbieding betreft. In dat laatste geval heeft de aanbieding een geldigheidsduur van vier weken na de in de aanbieding vermelde datum.

2. Alle gegevens in de door ons verstrekte monsters, modellen, catalogi, handboeken, prijslijsten en brochures en onze specificaties inzake maten, gewichten, kleuren, hoeveelheden en andere technische gegevens worden slechts bij benadering opgeven. Deze zijn voor ons slechts bindend, indien en voor zover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn gegarandeerd.

3. Drukfouten, schrijffouten en telfouten in onze catalogi, handboeken, prijslijsten, brochures, offertes en opdrachtbevestigingen binden ons niet.

4. Wij zijn gerechtigd voor onze producten gelijkwaardige of betere grondstoffen te gebruiken en in onze producten constructieverbeteringen en andere verbeteringen van technische aard door te voeren.

5. Toezending van algemene aanbiedingen zonder concrete toezegging en/of van (andere) documentatie of aanbieding van producten via onze website of catalogus of op andere wijze verplicht ons niet tot levering van zaken. Onze prijscouranten houden geen offerte in.

6. Wij behouden ons -behalve indien en voor zover wij een order uitdrukkelijk individueel bevestigd hebben- steeds het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours of tegen vooruitbetaling te leveren.


3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

1. Behalve indien en voor zover in deze voorwaarden anders is vermeld, komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij onze orderbevestiging voor de betreffende order aan de afnemer hebben verzonden. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar hiertegen door de afnemer binnen twee werkdagen na dagtekening. Indien wij geen orderbevestiging hebben verzonden, komt een overeenkomst met ons tot stand door daadwerkelijke aflevering door ons aan de afnemer van de bestelde zaken.

2. Terzake van het in artikel 3.1 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de afnemer -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4. De afnemer is ten opzichte van ons verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens de afnemer aan ons verstrekte gegevens. Deze gegevens behoeven niet door ons te worden gecontroleerd.


4. Retourneren van producten en wijzigingen in orders

1. De afnemer kan verkeerd of te veel bestelde artikelen aan ons retourneren onder de volgende voorwaarden:
• de artikelen zijn ongebruikt en in originele verpakking en zij verkeren in nieuwstaat en zij behoren nog tot ons actuele assortiment van artikelen;
• verzending aan ons vindt plaats op kosten en voor risico van de afnemer;
• de afnemer heeft ons voor de verzending schriftelijk of per email geïnformeerd over de retourzending;
• de afnemer sluit een begeleidend schrijven en een kopie van de afleverbon en van de factuur van de retour gezonden artikelen bij de retourzending bij.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, accepteren wij de retour gezonden artikelen en crediteren wij de afnemer deze artikelen onder aftrek van 15% van het factuurbedrag voor de geretourneerde artikelen voor de kosten van het terugnemen van de artikelen, in alle gevallen met een minimum van EUR 10,00.

2. Door de afnemer aan ons geretourneerde zaken, terzake waarvan wij de afnemer bericht hebben dat wij deze niet terugnemen, blijven gedurende twee maanden nadat wij dit bericht aan de afnemer hebben verzonden bij ons opgeslagen op kosten van en voor risico van de afnemer. Gedurende deze periode is de afnemer gerechtigd om op zijn kosten terugzending van deze zaken te verlangen. Wij zijn gerechtigd deze zaken na deze periode te laten afvoeren of deze te verkopen, waarbij alle kosten voor rekening van de afnemer zijn. De afnemer heeft in dat geval geen enkele vordering tegen ons in verband met deze zaken.

3. Het in artikel 3 bepaalde geldt ook voor eventuele aanvullende afspraken en/of wijzigingen.

4. Bij wijzigingen in een door ons geaccepteerde order, hetzij ingevolge nadere order, hetzij als gevolg van door de afnemer verstrekte onjuiste gegevens, hetzij als gevolg van enige andere oorzaak, komen de eventuele door deze wijzigingen ontstane meerdere kosten voor rekening van de afnemer.

5. Onverminderd de in lid 4 van dit artikel vermelde verplichtingen van de afnemer, zijn wij steeds gerechtigd een nadere order tot wijziging van de oorspronkelijke levering niet te aanvaarden.

6. Een wijziging of annulering van een overeenkomst bindt ons pas nadat wij deze wijziging of annulering schriftelijk hebben aanvaard.


5. Prijzen

1. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven,

• exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
• exclusief de kosten van montage en inwerkingstelling;
• exclusief gereedschappen en hulpmiddelen voor montage;
• exclusief de kosten van verzending, verpakking en verzekering;
• vermeld in Euro's.

2. Wijzigingen in de prijzen, zoals vermeld in de catalogi en prijslijsten, worden voorbehouden. In alle gevallen gelden de prijzen, zoals vermeld in de actuele prijslijsten. Wij gaan er van uit dat de afnemer gewijzigde prijzen aanvaardt, tenzij de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen schriftelijk bij ons heeft geprotesteerd.

3. Wij zijn gerechtigd eventuele verhoging van lonen, sociale lasten, wisselkoersen en grondstoffen, ontstaan tussen de datum van bestelling en de datum van uitvoering, aan de afnemer door te berekenen. Als wij dit doen, bevestigen wij de definitieve prijs op het tijdstip van de uitvoering aan de afnemer. Wij gaan er van uit dat de afnemer de gewijzigde prijs aanvaardt, tenzij de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen schriftelijk bij ons heeft geprotesteerd. Op enkel verzoek van de afnemer zullen wij alle redelijke bewijsstukken ter staving van de stijging van de verkoopprijs, zoals hier bedoeld, aan de afnemer zenden.


6. Levering

1. Alle door ons genoemde (lever)tijden zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend en niet-bindend voor ons. Overschrijding van een door ons genoemde (leverings)tijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nalatigheid van onze directie.

2. De levertijd gaat in wanneer -na verzending door ons van de orderbevestiging- aan al onze in de overeenkomst gestelde voorwaarden, waaronder -eventueel- die van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of het stellen van zekerheid begrepen, is voldaan en wanneer de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

3. Wij zijn gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake 'betaling'.

4. Onverminderd het in deze voorwaarden gemaakte eigendomsvoorbehoud, wordt de levering geacht plaats te vinden op het moment waarop aan de afnemer schriftelijk of per e-mail is medegedeeld, dat de zaken gereed en te zijner beschikking zijn, dan wel, bij gebreke van een dergelijke kennisgeving, op het moment van overgave van de zaken.

5. De door afnemer van ons gekochte zaken zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van de in lid 4 genoemde kennisgeving, dan wel, indien een zodanige kennisgeving niet heeft plaatsgevonden, vanaf het moment waarop de zaken het magazijn van onze leverancier, resp. ons magazijn, verlaten voor transport naar de afnemer of naar een ander aan wie de zaken dienen te worden afgeleverd.

6. De afnemer is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren onmiddellijk na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.

7. De afnemer dient een transportschade onmiddellijk bij ontvangst schriftelijk of per e-mail te melden aan de post, de pakketdienst of transportonderneming en daarnaast aan ons. Ingeval van transportschade is het de afnemer niet toegestaan de verpakking van de goederen te wijzigen of de goederen te gebruiken.

Als de verpakking beschadigd is, dient de afnemer de beschadigde goederen te weigeren, dan wel, als hij deze niet weigert, de post, pakketdienst of transportonderneming een verklaring inzake de schade te laten opstellen.

8. Tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur, in een schaderapport of op de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en in ieder geval binnen twee werkdagen na aflevering per fax of e-mail het tekort of de beschadiging aan ons mede te delen en ons tegelijkertijd de afleveringsbon, de factuur, in een schaderapport en/of de vervoersdocumenten toe te zenden.

9. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, worden zij ter beschikking van de afnemer opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van twee maanden na het verstrijken van de levertijd zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd onze overige rechten. In voorkomend geval is de afnemer aan ons een forfaitair bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, behoudens bewijs van hogere schade.

 

7. Transport / risico

1. Indien wordt overeengekomen dat wij voor het transport verantwoordelijk zijn en de afnemer geen specifieke aanwijzingen geeft, wordt het transport, de verzending en/of de verpakking door ons, naar beste weten en kunnen, op de door ons te bepalen wijze verzorgd. Specifieke wensen van de afnemer dienaangaande (zoals speciale verpakkingen, koerier etc.) worden slechts uitgevoerd indien en nadat de afnemer heeft verklaard de meerdere kosten hiervan voor zijn rekening te zullen nemen.

2. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor risico van de afnemer, ook indien wij zijn overeengekomen dat wij het transport (laten) verzorgen.

3. Bij levering van zaken met een netto-prijs van meer dan EUR 250,00 (transport per post of pakketdienst) of EUR 1.000,00 (transport door een expeditie- of transportbedrijf) brengen wij geen transport- en verpakkingskosten in rekening aan de afnemer. Bij leveringen aan anderen dan de afnemer brengen wij de daardoor ontstane meerkosten in rekening aan de afnemer.


8. Betaling

1. Tenzij door ons anders aangegeven, dienen alle betalingen zonder enige korting, opschorting of verrekening in euro's te geschieden door middel van storting of overmaking op onze bankrekening. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

2. Een verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs in verband met het in de artikel 4, 5 en 7 bepaalde dient tegelijk met de hoofdsom te worden voldaan.

3. Voor de door ons te leveren zaken zijn wij gerechtigd om vooraf een betalingsschema vast te leggen in de orderbevestiging/overeenkomst.

4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of daarmee voort te gaan of met de uitvoering van een order te beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of voldoende zekerheid - zulks uitsluitend te onzer beoordeling - voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook indien latere betaling dan gebruikelijk of betaling in termijnen is overeengekomen. Weigering van de afnemer om de verlangde vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen geeft ons de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel door ons geleden of te lijden schade.

5. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is geworden en niet voldaan is, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze rechten op schadevergoeding en rente, de overeenkomst en alle andere met deze afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Onze eigendomsrechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig, zodat wij gerechtigd zijn om de betreffende zaken terug te (doen) halen overeenkomstig het bepaalde onder 'eigendomsvoorbehoud'.

6. Elke betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, vervolgens van een door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Wij zijn gerechtigd betalingen op andere wijze toe te rekenen.

7. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer zijn in elk geval, ook ingeval van latere betaling dan gebruikelijk, uitstel van betaling of betaling in termijnen is overeengekomen, onmiddellijk, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, opeisbaar met alle verschuldigde rente en kosten, indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig heeft betaald, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, onder enige wettelijke schuldsanering of andere insolventieregeling komt te vallen, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat geval tevens ontslagen van alsdan nog bestaande leveringsverplichtingen en andere verplichtingen jegens de afnemer.

8. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden, welke het gebruik van te leveren of geleverde zaken door de afnemer geheel of ten dele verhinderen, brengen geen verandering in de betalings- en/of andere verplichtingen van de afnemer jegens ons.


9. Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling, een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties, indien deze hoger is, verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Hierbij wordt een ingetreden maand als een volle maand aangemerkt.

2. Wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, zijn wij gerechtigd deze vordering te laten incasseren. Alle overige vorderingen van ons zijn dan onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar.

3. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt gegeven, komen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in rechte als buiten rechte volledig voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het volledige achterstallige bedrag, alles met een minimum van EUR 250,00. Uit het enkele feit dat wij de invordering uit handen hebben gegeven blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


10. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1. Indien een order door ons niet, niet tijdig of niet geheel kan worden uitgevoerd door overmacht, dan wel door andere omstandigheden -van welke aard ook- die ons bij het bevestigen van de order niet bekend waren of konden zijn, hebben wij naar onze keuze het recht om deze order, hetzij geheel, hetzij voor het niet uitgevoerde deel, te annuleren, hetzij de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten, hetzij te vorderen, dat de order zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, zullen wij de afnemer hierover zo spoedig mogelijk inlichten. De afnemer heeft in een dergelijke situatie geen recht op schadevergoeding.

2. Indien de order door ons ten dele is uitgevoerd en vervolgens voor het niet uitgevoerde deel door ons wordt geannuleerd of opgeschort, dient de overeengekomen prijs naar rato van het uitgevoerde deel van de order te worden betaald binnen de overeengekomen termijn.

3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, buiten onze controle of zeggenschap vallende, waardoor de levering c.q. de uitvoering tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, doch niet beperkt tot, storingen en stagnaties binnen ons bedrijf of bij onze leveranciers en bij de aflevering en uitvoering, stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheidsmaatregelen, die op onze prestatie van invloed zijn, rechterlijke verboden en beslagen daaronder begrepen, niet-, niet-behoorlijke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan wij onze zaken of diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische dreiging of aanslagen, oproer, brand, nucleaire vervuiling, inbreuken door derden op onze IT-systemen, aardbeving, overstroming en ziekte van ons personeel of van door ons voor de uitvoering van de order ingeschakelde of in te schakelen derden.


11. Eigendomsvoorbehoud

1. voor in Nederland gevestigde afnemers geldt het volgende:

a. Wij blijven eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken, zolang de afnemer alle vorderingen, die wij hebben of zullen verkrijgen op de afnemer terzake van de tegenprestatie van deze overeenkomst of een andere overeenkomst met ons tot levering van zaken niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten niet betaald heeft, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.

b. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, van andere zaken afgescheiden en herkenbaar als ons eigendom, onder zich te houden en deugdelijk verzekerd te houden.

c. Zo lang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afnemer terzake van deze zaken geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de zaken niet aan derden overdragen en niet bezwaren en niet verwerken.

2. voor in België gevestigde afnemers geldt het volgende:

a. Wij blijven eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken –zelfs indien deze bewerkt worden–, zolang de afnemer alle vorderingen, die wij hebben of zullen verkrijgen op de afnemer terzake van de tegenprestatie van deze overeenkomst of een andere overeenkomst met ons tot levering van zaken niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten niet betaald heeft, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.

b. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, van andere zaken afgescheiden en herkenbaar als ons eigendom, onder zich te houden en deugdelijk verzekerd te houden.

c. In geval van verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, handelt de afnemer voor ons. Ons eigendomsvoorbehoud strekt zich dus uit op de door de verwerking ontstane goederen.

d. Zo lang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afnemer terzake van deze zaken geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de zaken niet aan derden overdragen en niet bezwaren en niet verwerken. De afnemer kan evenwel over de goederen beschikken onder voorbehoud van voldoende garantie. In geval van levering van goederen verbindt de afnemer zich ertoe de tegenwaarde van de door ons geleverde goederen “in contanten” in bezit te houden gedurende de ganse termijn van het eigendomsvoorbehoud.

3. voor al onze afnemers geldt het volgende:

a. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt of er gegronde vrees bij ons daarvoor bestaat, indien de afnemer in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, onder enige wettelijke schuldsanering of andere insolventieregeling komt te vallen, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd, zijn wij- steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling- gerechtigd om de verkochte, nog niet geleverde, zaken onder ons te houden en ook om de reeds geleverde zaken, die ons eigendom zijn gebleven, zonder rechterlijke tussenkomst -eventueel na demontage- weg te halen of te doen weghalen van de plaats, waar deze zich bevinden, en bedoelde zaken vervolgens onder ons te houden, in alle gevallen totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons zal hebben voldaan.

De afnemer geeft ons voor deze situatie reeds nu voor alsdan toestemming om alle plaatsen te betreden, waar onze zaken zich bevinden, en om deze zaken weg te halen of te doen weghalen, desnoods na demontage.

In ieder van de hierboven genoemde gevallen hebben wij het recht om de met de afnemer gesloten overeenkomst(en), voor zover nog niet door ons uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.

b. Indien door derden beslag wordt gelegd op aan ons toebehorende zaken, zal de afnemer terstond deze derden op onze rechten wijzen, ons van deze beslaglegging op de hoogte stellen en ons afschriften van de beslagstukken zenden.

c. De in dit artikel opgenomen bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.


12. Eigendom en intellectuele / industriële eigendom

1. De eigendomsrechten en de intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle in onze catalogi, prijslijsten en overige publicaties en in onze offertes en orderbevestigingen vermelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, beschrijvingen, constructie- en fabricagegegevens en de offertes zelf, behoren uitsluitend ons of een andere onderneming van de Bohle-groep toe. Zij gaan nooit op de afnemer over. Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet geheel of ten dele worden gecopieerd, aan derden in handen gegeven, getoond of ter inzage verstrekt, bekendgemaakt of op andere wijze gebruikt.

2. Ingeval een opdracht wordt geannuleerd of niet verder wordt uitgevoerd, dienen alle in lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden en alle daarvan gemaakte kopieën door de afnemer op diens kosten aan ons te worden teruggegeven binnen 14 dagen nadat van de opdracht is geannuleerd of de uitvoering daarvan is gestaakt.


13. Reclames

1. De afnemer zal het geleverde onmiddellijk na aflevering onderzoeken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen twee werkdagen na levering per fax of e-mail bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Voor facturen geldt een reclametermijn van acht dagen na dagtekening.

2. Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt een maximale termijn van drie maanden na levering, terwijl dergelijke reclames alsdan binnen twee werkdagen na ontdekking moeten zijn ingediend.

3. Gebreken aan een deel van een door ons geleverde partij zaken geeft de afnemer niet het recht om te reclameren over delen van de partij die geen gebreken vertonen.

4. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer door ons in behandeling genomen.

5. De afnemer zal aan ons alle medewerking geven aan het onderzoeken door ons van een reclame en van de kwaliteit van de door ons verkochte producten.

6. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van enige verplichting ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting jegens ons, uit welke overeenkomst dan ook en geeft de afnemer geen recht op opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.

7. Reclames worden alleen door ons in behandeling genomen, indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

8. Indien wij een reclame voor een door ons geleverde zaak hebben geaccepteerd, is onze verplichting beperkt tot hetzij vervanging van de gereclameerde zaak, hetzij terugbetaling van de koopprijs voor de gereclameerde zaak. Enige verdere verplichtingen hebben wij in dat geval niet.


14. Aansprakelijkheid

1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze directie, zijn wij -behalve indien en voor zover een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt- niet aansprakelijk voor enige middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door of verband houdende met door ons verkochte zaken.

2. Ingeval wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze clausule verplicht ons niet tot het afsluiten en instandhouden van een dergelijke verzekering.

3. Tot vergoeding van gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, stagnatieschade, bedrijfsschade of welke andere indirecte schade dan ook zijn wij nimmer gehouden.

4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van door de afnemer of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

5. De afnemer is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden en rente, die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden, die terzake van de uitvoering van de overeenkomst met de afnemer tegen ons worden ingediend. De afnemer zal ons tevens terzake vrijwaren.

6. Indien wij aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan als direct of indirect gevolg van door ons geleverde zaken die wij van derden hebben betrokken en die wij niet bewerkt hebben, kunnen wij ons in alle gevallen van onze aansprakelijkheid bevrijden door overdracht van onze (mogelijke) vorderingen op die derden aan degenen die ons aansprakelijk stellen. Wij zijn tot een dergelijke overdracht niet verplicht.

7. Gelijke uitsluiting van onze aansprakelijkheid en gelijke verplichting van de afnemer tot vergoeding en vrijwaring als in dit artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten behoeve van al degenen, die door ons voor de verkoop zijn tewerkgesteld, dan wel op andere wijze door ons bij de uitvoering van de transactie zijn betrokken.


15. Garantiebepalingen

1. Wij verstrekken geen garantie op de door ons geleverde zaken. Met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden heeft de koper aanspraken tegenover ons op grond van de Nederlandse wet of het toepasselijke CISG (Weens Koopverdrag).

2. Indien en voor zover onze leveranciers aan ons garantie hebben verstrekt op door ons ingekochte producten en deze leveranciers, na een door ons geaccepteerde reclame van onze afnemer, in voorkomend geval een beroep van ons op deze garantie hebben gehonoreerd, heeft de afnemer jegens ons aanspraak op overname van onze garantierechten jegens de betreffende leveranciers. De afnemer heeft in dat geval terzake geen verdere aanspraken tegen ons.


16. Handelsmerken

De fabrieks- en handelsmerken en de type- en identificatienummers of -tekens, welke door de fabrikant of door ons op de afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd.

17. Nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. Ingeval van nietigheid of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling een bepaling komen, die de economische gevolgen van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.


18. Gegevensbescherming

De afnemer is er mee bekend en stemt er mee in dat wij gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de persoon van de afnemer, opslaan en in het kader van de zakelijke relatie verwerken.


19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van een tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeenkomst, -daaronder ook begrepen die geschillen, welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd- zijn in eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, Nederland, onverlet de mogelijkheid van een hogere voorziening. Uitsluitend wij zijn daarnaast, naar onze keuze, gerechtigd om geschillen met de afnemer voor te leggen aan de volgens wet of verdrag bevoegde rechter.


20. Taal van de voorwaarden

Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden in de Nederlandse en de Franse taal vervaardigd. Ingeval van verschillen geldt de Nederlandstalige versie als authentiek.

 

(versie 9 september 2016)

 

 

 

 

Laatst bekeken